Myvatn – Iceland (by Markus Trienke) 

Myvatn – Iceland (by Markus Trienke